Ադրբեջանի ռազմական հանցագործությունները

Հանցագործություններ, որոնք երբեք չպետք է անպատիժ մնան

 Menu

Խծաբերդ

 

Ջրային կոմիտեն ՀՀ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը ենթակա մարմին է, որի գործունեության նպատակն է Հայաստանի Հանրապետության ջրային ոլորտի քաղաքականության մշակման և իրագործման ապահովումը։ Կոմիտեի խնդիրներն են՝ պետական սեփականություն հանդիսացող ջրային համակարգերի կառավարումն ու անվտանգ օգտագործման ապահովումը, ջրի ազգային ծրագրի իրականացման ապահովումը, ջրային համակարգերի ներդրումային քաղաքականության մշակումն ու իրականացումը, ներդրումային ծրագրերի փորձաքննության կազմակերպումը։

Ջրային կոմիտեի գործառույթներն են՝ ոլորտի զարգացման և բարեփոխումների ռազմավարության, այդ թվում ֆինանսական ռազմավարության մշակումը և իրականացման ապահովումը, ինչպես նաև դրանցից բխող ներդրումային ծրագրերի նախապատրաստումն ու կառավարումը, օգտագործելի ջրային ռեսուրսների պահանջարկի հաշվարկման ամենամյա և հեռանկարային աշխատանքներին մասնակցությունը, ինչպես նաև վերաբաշխման ապահովումը։ Կոմիտեին են վերապահված նաև ոլորտում ներդրումային ծրագրեր իրականացնող պետական հիմնարկների կառավարման լիազորությունների իրականացումը, իր իրավասությունների սահմաններում ոլորտին առնչվող միջազգային համագործակցության իրականացմանն օժանդակումն ու մի շարք այլ գործառույթներ։

Ջրային կոմիտեն հանդիսանում է «Ջրային ռեսուրսների համատեղված կառավարում (ՋՌՀԿ)/ Ախուրյան գետ, Փուլ 1, Կապսի ջրամբարի և ինքնահոս ոռոգման համակարգի կառուցում» ծրագրի գործադիր մարմին։

http://www.scws.am/
Էլ. հասցե՝  [email protected]

logo © 2021. բոլոր իրավունքները պաշտպանված են