Ադրբեջանի ռազմական հանցագործությունները

Հանցագործություններ, որոնք երբեք չպետք է անպատիժ մնան

 Menu

Նվաստացում

ԲՍԱԳ-ի ուսումնասիրության ընդհանուր նպատակն է ներկայացնել ծրագրի ներկա իրավիճակը տարածաշրջանում, գնահատել բնապահպանական և սոցիալական տեսանկյունից դրական և բացասական պոտենցիալ ազդեցությունները և մշակել համապատասխան մեղմացման/փոխհատուցման միջոցներ և մշտադիտարկամն մոտեցումներ:

Բնապահպանական ներկայիս իրավիճակի և տեխնիկական պլանավորման հիման վրա Ֆիխտները սահմանել և գնահատել է բնապահպանական և սոցիալական գնահատման ազդեցությունները, Կապսի ջրամբարի և պատվարի շինարարության և շահագործման ժամանակահատվածում: Ազդեցության գնահատումը կենտրոնացել է Ծրագրի էկոլոգիական ասպեկտների և տեղական բնակչության վրա ազդեցության խնդիրներին: Երկրորդ քայլով ազդեցությունների մեղմացման և մոնիտորինգի համապատասխան միջոցառումները հաշվի են առնվել՝ հնարավոր բացասական ազդեցությունները նվազեցնելու համար:

ՇՄԱԳ-ի հիմնական նպատակներն են.

  • ներկայացնել Ծրագրի շրջանակները՝ ներառյալ ընթացիկ նախագիծը և հիմնական տեխնիկական ասպեկտները.
  • վերլուծել Ծրագրի տարածաշրջանի բնապահպանական և սոցիալական ներկա իրավիճակը և ազդեցության գնահատման պահանջները` միջազգային բոլոր քաղաքականություններին (օրինակ՝ KfW զարգացման բանկի կայունության ուղեցույց, Միջազգային ֆինանսական կորպորացիայի (ՄՖԿ)/ Համաշխարհային բանկի ԲԱԱԱ ուղեցույցներ, ԵՄ ՇՄԱԳ ուղեցույց, պատվարների համաշխարհային կոմիտե (ՊՀԿ)-ի առաջարկություններ) ինչպես նաև Հայաստանի բնապահպանական ուղեցույցներին և պահանջներին համապատասխան.
  • տեխնիկական նախագծման, առկա տվյալների և սեփական դաշտային հետազոտությունների հիման վրա իրականացնել բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության գնահատման (ԲՍԱԳ) մանրամասն բնութագրում՝ Ծրագրի տարածքում առկա շրջակա միջավայրի և սոցիալական իրավիճակի մասին պատկերացում կազմելու և պոտենցիալ դրական և բացասական ազդեցությունները գնահատելու նպատակով.
  • սահմանել և առաջարկել շինարարության և շահագործման ընթացքում բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության գնահատման (ԲՍԱԳ) բացառման, նվազեցման կամ մեղմացման գործողություններ և առաջարկել այնպիսի մեղմացման / փոխհատուցման և մշտադիտարկման միջոցառումներ, որոնք խորհուրդ է տրվում իրականացնել ծրագրի իրականացման ժամանակ, բնապահպանական և սոցիալական կառավարման և մոնիտորինգի պլանի (ԲՍԿՄՊ) կազմման միջոցով:

ԲՍԱԳ-ի հրապարակման արդյունքում (ներառյալ՝ ԲԿՄՊ-ն), շահագրգիռ կողմերի և ծրագրի ազդեցությունը կրող բնակչության մտահոգությունների վերհանման և հետադարձ կապի հաստատման նպատակով կազմակերպվել է Հանրային քննարկում:

 

 
Էլ. հասցե՝  [email protected]

logo © 2021. բոլոր իրավունքները պաշտպանված են